Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Niech Żyją! (dalej: „Administrator”), z siedzibą ul. Hawajskiej 5/9, 02-776 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa, lub drogą mailową: [email protected]. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected].

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazania ich do odpowiedniego organu administracji, jak również w celach komunikacji z kampanią Niech Żyją! i informowania o innych działaniach prowadzonych w jej ramach.
Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe zebrane w celach petycji będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.